مدیریت دانشجویی

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علی صباغ گل 


مشهد ، میدان آزادی - پردیس دانشگاه - ساختمان شماره سه دانشگاه، (دانشکده داروسازی قدیم) طبقه اول
38823258    داخلی 410

مسئول دفتر مدیریت دانشجویی

حسین رعایی

تلفن: 38823258      داخلی 410

Raaeeh2@mums.ac.ir

وظایف دفتر مدیریت دانشجویی

  1.  تنظیم برنامه ملاقاتها ، جلسات و کمیسیونها و مطلع ساختن مقامات یا افرادشرکت کننده در جلسه.
  2. ابلاغ دستورات صادره مدیریت محترم به اشخاص ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها 
  3. دریافت نامه ها ، اوراق و سایر مکاتبات رسیده و ثبت و انجام اقدامات لازم درخصوص ارجاع نگهداری و بایگانی آنها .
  4. تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات .
  5. راهنمایی و پاسخگویی مراجعین و فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکانپذیراست .
  6. گزارش مطالب و وقایع روزانه به مدیریت محترم .