جانشین مدیر فرهنگی


مهدی کاظمی

ایمیل:Kazemim8@mums.ac.ir

تلفن تماس: 38823253-051

داخلی: 374