معرفی کارشناسان اداره سلامت روان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1

دکتر علی صباغ گل

رئیس اداره مشاوره و سلامت روان

2

زهرا نیکخواه

مسئول مداخله در بحران و کارشناس طرح نظارت بر درمان

3

علی جاودانی

مسئول برنامه عملیاتی ،کارگاه های آموزشی ، رابط آموزشی اداره مشاوره وکارشناس مسئول کمیته پیشگیری از اعتیاد

4

فاطمه مرادی

مسئول طرح افت تحصیلی دانشجویان و مسئول طرح پژوهشی

5

سعید اعلم زینلی

مددکار دفتر مشاوره خوابگاههای دانشجویی کوی پردیس

6

زهرا رشید تولائی

روانشناس ستادی و مسئول طرح همتایاران

7

فاطمه شعبانی روانشناس اداره مشاوره و سلامت روان

8

حمید دهقانیان روانشناس اداره مشاوره و سلامت روان

9

نسیم پترام فر روانشناس دفتر مشاوره دانشکده پیراپزشکی

10

بهناز بیوکی روانشناس دفتر مشاوره دانشکده پزشکی

11

راضیه عباس زاده روانشناس دفتر مشاوره دانشکده پرستاری

12

هانیه طاهری روانشناس دفتر مشاوره دانشکده داروسازی

13

نسیم احمدی

روانشناس دفتر مشاوره دانشکده بهداشت

14

پریسا شاهرخی

روانشناس دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

15

حسین بی نیاز

مددکار دفتر مشاوره خوابگاههای دانشجویی کوی پردیس

16

معصومه عشقی زاوه

مددکار دفتر مشاوره خوابگاههای دانشجویی کوی پردیس

17

آمنه زارعی

مسئول دفتر اداره مشاوره و سلامت روان