میز خدمت الکترونیک معاونت فرهنگی دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
شناسنامه  و عنوان خدمت بستر ارائه خدمات

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 18041625000

 

شناسنامه خدمت

فرایند خدمت

فرم نظرسنجی

 


 

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)

 

شناسنامه خدمت

فرایند خدمت

فرم نظرسنجی    


 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)

 

شناسنامه خدمت

فرایند خدمت

فرم نظرسنجی