مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمد علی سردار

رایانامه : SardarMA@mums.ac.ir

نشانی : خراسان رضوی، مشهد ، وکیل آباد 2 ( انتهای بلوار باهنر )
معاون مدیر تربیت بدنی
سید محسن آدینه فتح آبادی

رایانامه :  Adinem1@mums.Ac.ir

نشانی : خراسان رضوی، مشهد ، وکیل آباد 2 ( انتهای بلوار باهنر )
تلفن : 05138826400
مسوول دفتر مدیریت تربیت بدنی
مرضیه باغبان
وظایف مسوول دفتر مدیریت تربیت بدنی : 
مسئول دفتر مدیر با تشخیص اصول و مبانی و مفاهیم حوزه تربیت بدنی ، اداره امور دفتر مدیریت ، توانائی برقراری ارتباط با همکاران درون سازمان و مخاطبان بیرون  سازمانی ، رسیدگی و بایگانی اسناد و نامه ها، هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای مدیر و همکاری در جهت برگزاری جلسات ، پاسخ گویی به تماس ها از طریق تلفن و فکس، همچنین مدیریت موثر زمان، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها در حیطه کاری مدیریت تربیت بدنی را بر عهده دارد .
به روایتی دیگر ، مسئول دفتر ، سایه مدیر می باشد

رایانامه :  BaghbaniM3@mums.ac.ir

تلفن  38820053-051
نشانی : خراسان رضوی، مشهد ، وکیل آباد 2 ( انتهای بلوار باهنر )