معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دکتر محمدرضا صابری
  

عضو هیات علمی  گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی فارغ التحصیل دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1374 میباشد.

وی در سال 1382 مدرک Ph.d شیمی دارویی و بیوانفورماتیک را  از دانشگاه کاردیف انگلستان اخذ نمود و هم اکنون استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد می باشد.

در سوابق مدیریتی دکتر صابری، سکانداری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1391 تا 1396، مدیریت فرهنگی دانشکده داروسازی مشهد در سالهای 1375 تا 1378، مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384 تا 1391 نیز به چشم می خورد.وی هم اکنون مسئول بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

دکتر محمدرضا صابری در مهر ماه 1400 با ابلاغ دکتر محمد کیانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سمت سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.

نشانی: مشهد ، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، ساختمان شماره سه دانشگاه، (دانشکده داروسازی قدیم) طبقه اول

saberimr@mums.ac.ir

تلفن مستقیم:38820045-051
تلفن : 38823260 - 051  داخلی: 129