معرفی معاونین دانشجو فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتدا تا کنون

منتشر شده در 08 مهر 1394
بازدید: 2420
 
سوابق اجرایی معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
 
دكتر جبرائیل موفق
 
دکترای تخصصی داروسازی-استادیار
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
معاون دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از1365 لغایت 1369
 
رئيس دانشکده علوم پيراپزشکي و بهداشت و سرپرست دوره هاي شبانه دانشگاه علوم
 
پزشکي مشهد از 17/5/77 تا 1/10/88
 
مدير گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي از سال 89 تا کنون
 
 

 

دکتر رضا الهی
 
دکترای تخصصی انگل شناسی-استاد

 
مسئولیت های اجرائی:

استادیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال1369-1372
 
 

 
 
 
دكتر علي صادقيان
 
دکترای تخصصی میکرب شناسی-استاد
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
عضوبخش پزشکی اجتماعی(1364-1359)
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال 1372تا1376
 
رییس بیمارستان قائم از29/1/87تا26/9/88
 
 
دكتراکبر درخشان
 
دکترای تخصصی چشم پزشکی- دانشیار
 

مسئولیت های اجرائی:
 
معاون امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
معاون امور آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی
 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ازسال 1376تا1377
 
 
 
دكتر رضا شفيعي نيك
 
دکترای تخصصی چشم پزشکی-دانشیار
 

مسئولیت های اجرائی:
 
مدیرآموزش دانشکده پزشکی ازسال 1366تا1368
 
مدیرگروه دپارتمان فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال 1374تا1379
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ازسال 1377تا1379
 
 
 

 

 
دكتر محمد رضا دارابی محبوب

دکترای تخصصی کلیه و مجاری ادراری-فلوشیب اندواورولوژی- استاد


مسئولیت های اجرائی:
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به مدت 5 سال-(1389-1384)
 
رئیس بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) به مدت 11 سال
 
رئیس بخش سنگ شکنی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به مدت 6 سال
 
رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1379 – 1384
دكتر مهدي ابراهيمي
 
دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث-دانشیار
 
مسئولیت های اجرائی
 
-مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 29/8/75 تا کنون
 
معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 2/8/84 تا تاريخ 9/5/86
 
مدير شوراي مناطق گروههاي معارف اسلامی از سال 76 تا86
 
 
 
 
 
 
دکتر ناصر سرگلزایی
 
دکترای تخصصی جراحي لثه و ايمپلنت - دانشيار
 
مسئولیت های اجرائی:
 
رئيس بخش پريو - دانشكده دندانپزشكي زاهدان (1380-1379)
معاون اداری مالی - دانشكده دندانپزشكي مشهد - (1386-1385)
معاون دانشجویی فرهنگی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- (1386 - 1392)
 
دكتر مهدي ابراهيمي
 
دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث-دانشیار
 
 
:مسئولیت های اجرائی
 
 
مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 29/8/75 تا کنون
 
معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 2/11/92 -(ادامه دارد)
 
مدير شوراي مناطق گروههاي معارف اسلامی از سال 76 تا86