بازدید: 4020

 مسئول مركز قرآن و عترت : ابراهیم ابراهیمی                                                  ایمیل: Ebrahimie5[at]mums.ac.ir

                                                                                                                         تلفن: 38112815 داخلی   210 -242


 شرح وظایف            اساسنامه مرکز قرآن و عترت