دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

 
 

 

دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان

دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدي عليه و آله و سلم _ اسلام ائمه هدي _ عليهم السلام _ اسلام فقراء درمند. اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خورندگان تاريخ تلخ و شرم‌آور محروميت‌ها باشد. هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه‌داري مدرن و كمونيسم خون‌آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي‌درد و در يك كلمه اسلام آمريكايي باشد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالو صفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا لذت مي‌بردند. تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهان‌خواران شرق و غرب و در راس آنان آمريكا و شوروي را بياموزد.

مقدمه:

ساماندهي و نهادينه كردن فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي، پيش شرط ‹‹ توسعه فرهنگي ›› و از لوازم و مقدمات ضروري آن است. اهتمام به شكل‌گيري و تقويت ‹‹ كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي ›› در دانشگاهها، از عمده‌ترين راه كارهايي است كه به اين مهم، جامه عمل مي‌پوشاند.

كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به عنوان يكي از شاخص‌ترين نمادهاي مشاركت دانشجويي، در تحقق امر ‹‹ توسعه فرهنگي ›› داراي نقش بزرگ و غير قابل انكار بوده و بستر مناسبي براي به فعليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي فرهنگي فراهم مي‌نمايد و از همين رو همواره مركز توجه قشر فرهيخته دانشجو مي‌باشند.

دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي نيز دقيقا" از همين منظر و با توجه به اين ضرورت تهيه و تدوين مي‌گردد.

ماده

1- تعريف

1-1- امور فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان: مجموعه فعاليتهايي كه توسط دانشجويان و در محيط دانشگاهي در هر يك از زمينه‌هاي فرهنگي ( نظير قرآن و نهج‌البلاغه، مطالعات فرهنگي، پژوهش‌هاي فرهنگي، گفتگوي تمدن‌ها و...)، هنري ( نظير فيلم، عكس، تئاتر، هنرهاي تجسمي، موسيقي، صنايع دستي و ...) و اجتماعي ( نظير امداد، مبارزه با اعتياد، حفاظت از محيط زيست و ...) انجام مي‌گيرد.

تبصره 1:

فعاليتهاي سياسي، صنفي و علمي از شمول اين دستورالعمل خارج و مشمول آئين‌نامه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه شوراي صنفي و آئين‌نامه انجمن‌هاي علمي مي‌باشند.

2-1- كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان : نهادهايي مستقل و دانشجويي كه با هماهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه و بر طبق اين دستورالعمل در امور مرتبط با موضوع كانون فعاليت مي‌نمايد.

تبصره 2:

كانون‌هاي مرتبط به ساير نهادها و تشكل‌هاي موجود در دانشگاه از شمول اين دستورالعمل خارج مي‌باشند و پشتيباني اين كانون‌ها

بر عهده نهاد و تشكل مربوط مي‌باشد.

ماده 2- اهداف

1-2- ايجاد بستر مناسب جهت شناسايي، رشد و شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي دانشجويان در زمينه امور فرهنگي، هنري و اجتماعي.

2-2- ارتقاء ميزان مشاركت و همكاري دانشجويان در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي‌هنري و اجتماعي در سطح دانشگاه .

3-2- نهادينه‌سازي فعاليت‌ها و ارتقاء جايگاه قانوني كانون‌ها.

4-2- تقويت نهادهاي مدني حد واسط

5-2- تلاش در جهت وحدت ملي و ارتقاء ارزش‌هاي ديني در دانشگاهها.

6-2- ارتقاء آگاهي و توانمندي‌هاي دانشجويان در امور فرهنگي، هنري و اجتماعي.

ماده 3- ساختار

1-3- مجمع عمومي كانون: مشتمل بر كليه اعضاي رسمي كانون مي‌باشد كه واجد شرايط عضويت به شرح زير مي‌باشند.

الف: نداشتن حكم تخلف در كميته انضباطي دانشگاه.

ب: نداشتن بيش از يك ترم مشروطي در طول دوران تحصيل

ج: تعهد به رعايت اين دستورالعمل و اساسنامه هر يك از كانون‌ها.

د: دانشجوي دانشگاه باشد.

تبصره 1: تعداد اعضاي رسمي كانون مي‌بايست حداقل 15 نفر باشد.

تبصره 2: در صورت ضرورت و با تشخيص شوراي فرهنگي دانشگاه، كانون با تعداد كمتر ( 10 نفر )، قابل تشكيل است.

2-3- شوراي كانون: شورايي متشكل از 5 نفر از اعضاي كانون كه با راي مستقيم اعضاي مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردند و وظيفه تدوين اساسنامه كانون و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي كانون را بر عهده دارد.

3-3- دبير كانون: از بين اعضاي شوراي مركزي كانون و با انتخاب ايشان و تائيد معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه براي مدت يك سال تعيين مي‌گردد و وظيفه هماهنگي فعاليت‌هاي كانون را بر عهده دارد.

تبصره 3: دبير كانون نمي‌بايست دانشجوي ترم آخر دوران تحصيلي باشد هنچنين هر دانشجو فقط مي‌تواند دبير يكي از كانون‌هاي دانشگاه باشد.

ماده 4- شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي كانون‌ها

1-4- تعريف: اين شورا جهت برنامه‌ريزي و هماهنگي برنامه‌هاي كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به رياست معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه با شركت دبيران كانون‌ها، مدير امور فرهنگي و يك نفر كارشناس فرهنگي به انتخاب معاون دانشجويي، فرهنگي تشكيل مي‌گردد.

2-4- برنامه‌هايي كه كانون‌هاي دانشجويي در دانشگاه اجرا مي‌نمايند بايستي به تصويب اين شورا رسيده باشد.

تبصره : در صورت ضرورت و صلاحديد معاون دانشجويي، فرهنگي موارد مصوب در شوراي مذكور، قابل طرح و تصويب در شوراي فرهنگي دانشگاه مي‌باشد.

ماده 5- نحوه تشكيل و مقررات كلي

1-5- حداقل 5 نفر از دانشجويان علاقمند به فعاليت فرهنگي، هنري و اجتماعي مي‌توانند به عنوان هيات موسس، تقاضانامه خود را مبني بر تشكيل كانون در آن زمينه به معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند. معاونت دانشجويي، فرهنگي ظرف مدت يك هفته تقاضانامه و اساسنامه كانون را بررسي نموده و جهت تصويب به شوراي فرهنگي دانشگاه ارسال مي‌نمايد. اساسنامه كانون واهداف تشكيل آن بايستي پيوست تقاضانامه باشد.

تبصره1: در ساختار پيشنهادي، در اساسنامه كانون، بايد مجمع عمومي كانون، شوراي مركزي كانون( منخب مجمع عمومي كانون ) و دبير كانون ( منتخب شوراي كانون ) منطبق با مفاد اين دستورالعمل پيش بيني شود.

2-5- شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف دو هفته نسبت به بررسي تقاضانامه اقدام و نظر كتبي خود را اعلام مي‌نمايد.

3-5- شوراي فرهنگي دانشگا نمي‌تواند تشكيل و فعاليت كانون فرهنگي، هنري و اجتماهي خاصي را بدون استناد به قوانين و مقررات موضوعه كشور و اين دستورالعمل غير مجاز اعلام كند.

4-5- در صورتي كه متقاضيان نسبت به نظر شوراي فرهنگي دانشگاه معترض باشند، مي‌توانند ظرف 10 روز پس از دريافت ابلاغ كتبي شوراي فرهنگي دانشگاه اعتراض خود را به شوراي فرهنگي وزارت تسليم نمايند. راي شوراي فرهنگي وزارت در اين خصوص قطعي است.

تبصره 2: شوراي فرهنگي وزارت حداكثر ظرف مدت 20 روز موضوع را بررسي نموده و نظر كتبي خود را اعلام مي‌دارد.

5-5- پس از اعلام موافقت شوراي فرهنگي دانشگاه با تشكيل كانون، موسسين آن مي‌توانند با صدور اعلاميه، اقدام به عضوگيري در سطح دانشگاه نمايند و ظرف 2 ماه

فهرست اعضاي خود و گزارش اولين مجمع عمومي را بانضمام اسامي اعضاء شوراي كانون و دبير منتخب به معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه تحويل نمايند.

6-5- كانون‌ها موظف به رعايت قوانين عمومي كشور و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي دانشگاه بوده، و در صورت تخطي مطابق قوانين مربوطه با متخلفين رفتار خواهد شد.

تبصره 3: در صورت اعتراض دانشجويان به عملكرد كانون‌ها، شوراي فرهنگي دانشگاه مرجع رسيدگي و اخذ تصميم مي‌باشد.

ماده 6- بودجه اعتبارات:

1-6- بودجه اعتبارات مورد نياز كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي مشمول اين دستورالعمل، بر حسب مقدورات، از محل اعتبارات فرهنگي دانشگاه تامين مي‌گردد و معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه مي‌تواند در صورت امكان از ساير كمك‌ها در اين خصوص نيز بهره‌مند گردد.

ماده 7- كانونهاي موجود:

1-7- كانونهايي كه قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه در دانشگاهها فعال بوده‌اند موظفند ظرف 6 ماه وضعيت خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند.

اين دستورالعمل در 7 ماده و 21 بند و 9 تبصره تدوين و در مورخ 25/8/1380 به تصويب نهايي رسيده و به صورت آزمايشي و به مدت يك سال براي اجرا به دانشگاهها ابلاغ گرديد.

 


 امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی، وظایف جدیدی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی برعهده گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به نقش فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری اشاره کرد. با عنایت به کارکردها و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکارناپذیر فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش‌های غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندی‌ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه اداره کل امور فرهنگی دانشجویان و کارکنان در هدایت و ساماندهی به فعالیت‌های فرهنگی بیش از پیش نمایان می‌شود.

از مهمترین وظایف و اختیارات اداره امور فرهنگی می توان به این موارد اشاره کرد:

۱- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه

۲- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان

۳- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری

۴- برقراری ارتباط و همکاری‌های مشترک با مراکز و مؤسسات فرهنگی داخل کشور

۵- مطالعه، بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه‌ها و علل آسیب‌پذیری و چاره‌اندیشی در مورد راه حل‌های مشکلات فرهنگی

6- زمینه‌سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و مؤسسات علمی‌، فرهنگی و آشنایی با عالمان، اندیشمندان و فرزانگان

۸- ایجاد زمینه‌های مناسب برای تولید و ارائه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

۹- حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌های دانشجویی

۱۰- تشکیل و حمایت از کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان

۱۱- برگزاری برنامه‌های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت دانشگاهیان نظیر کلاس‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوها، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و  جشنواره‌ها 

 

 


 کارشناس: علی ابراهیمی

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 38823260 داخلی 366

كانونهاي فرهنگي و هنري به عنوان يكي از شاخص‌ترين نمادهاي مشاركت دانشجويي، داراي نقش بزرگ و غير قابل انكاري در تحقق امر توسعه فرهنگي بوده و بستر مناسبي براي به فعليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي فرهنگي را فراهم مي‌نمايد؛ از اين رو همواره مركز توجه قشر فرهيخته دانشجو مي‌باشند.

این نهادهاي مستقل دانشجويي كه با حمايت مادي و معنوي معاونت فرهنگی و دانشجویی و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه، بر طبق «آیین‌نامه كانونها» و اساسنامه مصوب مربوط به خود فعاليت مي‌كنند؛ زمینه فعالیت کانونها عبارت است از دینی و مذهبی (نماز و نیایش، عفاف و حجاب و...)، ادبی و هنری (ادبیات، فیلم و عکس، صنایع دستی و...)، فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگی و...)، اجتماعی (محیط زیست، هلال احمر، ارتقاء سلامت و...).

حداقل 3 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی می توانند تقاضای خود را مبنی بر تشکیل کانون در یکی از زمینه های پیشنهادی به دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه ارائه کنند.

کانونهای دانشجویی فعال دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر عبارتند از: شعرو ادب ارغوان، هلال احمر، ارتقاء سلامت، فرهنگ و اقوام سیمرغ، خیریه مهرباران، اخلاق حرفه‌ای، اردوهای جهادی، قرآن و عترت، تئاتر، فیلم نگاه، هنرهای تجسمی و خیریه قاصدک.


       
               
 

 

آیین نامه فعالیت کانونها

فرم درخواست تشکیل کانون

نمونه پیش نویس اساسنامه

فرم درخواست مجوز برنامه

فرم درخواست مالی برنامه


 

 


 کارشناس: ابراهیم ابراهیمی

 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس: 38823260 داخلی 377

 تشكل‌هاي فعال دانشگاه عبارتند از: بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي دانشجويان، انجمن اسلامي دانشجويان و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی. دفاتر هر يك از تشكلها در تمام دانشكده‌ها دایر است و دانشجويان علاقه‌مند جهت عضويت مي‌توانند به این دفاتر مراجعه نمایند.

آییـــــن نامه تشـــکل‌ها

فرم درخواست مجوز برنامه

فرم درخواست حمایت مالی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس: مریم جعفریان

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس: 38823260 داخلی 367

نشريات يكي از حوزه‌هاي مورد علاقه فعاليت و مشاركت دانشجويان است؛ با توجه به افزايش كاركردهاي اين رسانه مكتوب در سطح جامعه و اقبال عمومي طبقات و اقشار مختلف اجتماع، نشريات دانشجوي در سالهاي اخير از رشد چشمگيري در كميت و كيفيت برخوردار شده‌اند.

بر اساس آيین‌نامه اجرايي نشريات دانشگاهي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، هر يك از دانشجويان یا اعضاي هيأت علمي به عنوان يك شخص حقيقي و يا تشكل‌ها، نهادها، انجمن‌ها، كانون‌ها و ادارات دانشگاه به عنوان يك شخص حقوقي) مي‌توانند براي درخواست مجوز انتشار نشريه اقدام نمايند.

كميتـــه نـــاظر بر نشريات دانشگاهي در هر دانشگاه به منظور نظارت بر نشريات دانشگاهي، بررسي درخواست‌هاي صدور مجوز انتشار و رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي تشكیل شده است.

 

      
 آیین نامه نشریات فرم درخواست مجوز فرم تغییر مشخصات فرم درخواست شکایت

 

 


 کارشناس: علی ابراهیمی

 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 38823260 داخلی 366

جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت که همه ساله با هدف تقويت فضاي امید و نشاط توسط معاونت فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می‌شود، از ابتدای دوره نهم به «جشنواره بین المللی سیمرغ» تغییر نام داد تا زمینه حضور و مشارکت تمام دانشجویان داخلی و خارجی در این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری فراهم گردد.

از مهمترین اهداف این جشنواره می‌توان به تولید محتوا در حوزه سلامت، توسعه و تقویت مشارکت دانشجویان خصوصاً در کانون‌های فرهنگی هنری و به منظور تربیت چندبعدی دانشجویان و ترویج فرهنگ سلامت با بهره‌مندی از ابزار هنر دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور اشاره کرد. این جشنواره در رشته‌های مختلف ادبی، تئاتر، فیلم، هنرهای تجسمی و موسیقی و در دو بخش «فرهنگ سلامت» و «آزاد» برگزار می‌گردد که بخش آزاد صرفاً ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است.

زمان ثبت و تحویل آثار جشنواره به طور معمول از ابتدای آبان ماه تا اواسط زمستان هر سال از طریق سایت اختصاصی جشنواره به آدرس festival.ir انجام می‌گیرد؛ مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این رویداد باشکوه فرهنگی نیز در اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد.

دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حمایت ویژه از کلیه شرکت کنندگان و تقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی و کشوری جشنواره را در دستور کار خود دارد.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        ورود به سایت اطلاع رسانی جشنواره

http://festivalf.ir/                                                                                                                                             


  

 


 کارشناس: ابراهیم ابراهیمی

 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 38823260 داخلی 377

جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه تلاشی در راستای تشویق دانشجویان به تربیت همه ابعاد وجودی خویش را دستور کار خود داشته است. سیاستگذاری انتخاب دانشجویان دو بعد را رویه کار خود قرار داده تا بتواند آن دسته از دانشجویانی که از یکسو در عرصه آموزش و پژوهشی دانشگاهی توانمند بوده و از سوی دیگر در عرصه اخلاق و فعالیت‌های فرهنگی برجسته بوده‌اند را انتخاب نماید و با الگوسازی از این برگزیدگان چراغی برای راه سایر دانشجویان روشن نماید. هرساله دانشگاه‌های سراسر کشور نسبت به انتخاب و معرفی دانشجویان واجد شرایط طبق آئين‌نامه حول سه محور آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي اقدام می‌نمایند. مدارك ارسالي دانشجويان نمونه براساس امتيازات آموزشي، ‌پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي مندرج درآئين‌نامه در سه كميته مستقل آموزشي، كميته پژوهشي وكميته فرهنگي دانشجويي، مطرح شده و بالاترين امتيازات كسب شده با تائيد ستاد مركزي انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه مشخص مي‌گردند.

دانشجويان نمونه كشوري طی مراسمي در محل نهاد رياست جمهوري و با حضور رياست محترم جمهوري وقت، مقام عاليه وزارت، معاون محترم آموزشي و رؤساي محترم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور معرفي و از آنان با اعطای لوح تقدير، هداياي نقدي، فرصت مطالعاتی و پژوهشی، بورس تحصیلی و سایر حمایت‌های مادی و معنوی ارزشمند قدرداني بعمل می‌آید. 

      ورود به سامانه انتخاب دانشجوی نمونه          

http://nemooneh.saorg.ir/