اداره فرهنگ و هنر

تشکلهاي دانشگاه

منتشر شده در 01 شهریور 1394
بازدید: 423

تشکل هاي اسلامي دانشگاه:

تشکل هاي فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد عبارتند از:

بسيج دانشجويي دانشگاه

جامعه اسلامي دانشجويان

انجمن اسلامي دانشجويان

سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي