تشکل هاي اسلامي دانشگاه:

تشکل هاي فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد عبارتند از:

بسيج دانشجويي دانشگاه

جامعه اسلامي دانشجويان

انجمن اسلامي دانشجويان

سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي