اطلاعیه شماره 1 حراست
نظر به اینکه دشمنان داخلی و خارجی در رویکرد جدید خود و با هدف ایجاد تفرقه و جذب افراد ، اقدام به ارسال گسترده ایمیل به اساتید دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و علمی ، دانشجویان و نخبگان علمی کشور نموده اند ، لذا بنا به تاکید دستگاههای ذیربط ؛افراد به هیچ عنوان حق پاسخگویی به این ایمیلها را نداشته و در صورتی که فردی اقدام به این امر نماید متخلف شناخته شده و با وی برخورد خواهد شد .
همچنین لازم به ذکر است تمامی پرسنل محترم موظفند در صورت دریافت ایمیل های مشکوک مراتب را سریعا به حراست گزارش دهند .