جهادگران بی منت ؛ اردوی جهادی ازنگاه دوربین 

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهریور 96