آیین نامه انضباطی دانشجویان  
 
  
گزیده ای از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی


تخلفات و تنبيهات:

1- تنبيهات:

  الف ـ تنبيهاتي كه با حكم شوراهای انضباطي دانشگاه و شورای مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.


1- احضار و اخطار شفاهي

2- تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3- اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4-  تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5- توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6- دادن نمره 0/25 در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و با ایجاد تغییر در آنها از قبيل وام، خوابگاه و غيره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل

8- دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.

9- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

10- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

12- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

 

ب - تنبيهاتي كه فقط با حكم شورای مرکزی انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.

13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات

14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات

15-منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال با احتساب سنوات

17- تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی ذر صورت لزوم )

18- تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد درآزمون ورودی

20- اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها از 1 تا 5 سال با حفظ حق شکت در آزمون ورودی

 

 2ـ تخلفات:

 الف ـ جرائم عمومي دانشجويان ( تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل اسناد، سرقت و رشوه اختلاس،قتل)

ب ـ تخلفات آموزشي و اداري

1ـ تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط

2 ـ فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان یا کلاس درس و نیز شركت بجاي ديگري در امتحان یا کلاس درس 

3– ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.

4ـ عدم رعايت مقررات خوابگاه

5-عدم رعایت مقررات دانشگاه

6– دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق

7-ايراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

ج ـ تخلفات سياسي

1 ـ توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و

استعمال الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و … )

2 ـ ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 د ـ تخلفات اخلاقي

1- استعمال مواد اعتیادآور (مخدر، توهم‌زا،نیروزا،روانگردان و.....) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش

و توزیع اینگونه مواد.

2- نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع مواداعتیاد آور

3- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیاد آور

4- استفاده از فرآورده‌های نمایشی،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یاتکثیر و توزیع

این گونه محصولات

5 – تخلفات رایانه‌ای و الکترونیکی

6- عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش و آرايش مبتذل

7- عدم رعايت شئون اسلامي (ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود. مانند

عدم رعايت حقوق ديگران،پرخاشگري، ايجاد درگيري و …،عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط بانامحرم

ايجاد مزاحمت،داشتن رابطه نامشروع)