معرفي واحد مددکاري

واحد مددکاري دانشگاه با خدمات زير در خدمت دانشجويان عزيز مي باشد:

توانبخشي اجتماعي:فرآيند خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشي در زمينه اجتماعي و رواني به افراد و خانواده هاي انان تا بتوانند آمادگي کافي براي ايفاي نقش اجتماعي را در مرحله ورود در جامعه کسب نمايند.

توانبخشي اقتصادي: مجموعه اقداماتي است در راستاي توان افزايي مالي، و نقدي و يا معرفي براي اشتغال به صورت پاره وقت و يا تمام وقتبه منظور رفع نگراني هاي اقتصادي

کار دانشجويي: عبارت است از کار پاره وقت و معين با دريافت حق الزحمه مشخص.

کمک مالی مستقیم: در موارد خاص به دانشجوی نیازمند کمک مالی در سقف تعیین شده انجام می شود

توانبخشی تحصیلی: شامل مسایل حضور و غیبت در کلاس و تواناییهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی

توانبخشی روانی: در زمینه آموزش مهارتهای زندگی  می باشد

توانبخشی حرفه ای: شامل کاریابی و اشتغال دانشجو(کار دانشجویی)

توانبخشی جسمی:بالا بردن تواناییهای جسمانی به منظور ایجاد خود اتکایی

باز دید:آشنا شدن مددکار با محیطهای زندگی خوابگاهی دانشجویی

پیگیری کلی:شامل امور روزمره دانشجویان

پیگیری اورژانسی: برای دانشجویان دچار افکار خودکشی، افت تحصیلی

 

مددکاران مرکز:

حسین بی نیاز:09157158307

فاطمه شاکر:09157158306