برنامه حضور  کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان گرامی می توانند بر اساس برنامه ارائه شده، جهت پیگیری درخواست های اداری و یا دریافت خدمات روانشناختی به کارشناسان این اداره مراجعه نمایند: