فهرست اماکن ورزشی دانشگاه عبارت است از:


 شناسنامه اماکن

 

پرديس دانشگاه
 


زمین چمن شماره1

زمین چمن شماره2

زمين هاي تنيس خاکي

سالن تير اندازي

سالن چند منظوره پرديس

جايگاه دوچرخه ها

سالن شماره 2 پرديس

مجموعه آبي شهيد شاديفر

سونا و جکوزي از مجموعه استخر شهيد شاديفر

استخر (استخرکودکان)

سالن بدنسازي استخر

فصل دوم: دانشکده ها 
 

مجموعه ورزشي شهيد کاوياني

پايگاه ورزشي دانشکده بهداشت(استاد غلامرضا صابر)

زمين روباز دانشکده پرستاري و مامايي

زمين روباز دانشکده داروسازي

فصل سوم: خوابگا ه ها
 

سالن بدنسازي بوستان

سالن ورزشي بهارستان

سالن ورزشي بهارستان 4

زمين آسفالت خوابگاه بهارستان 1

زمين آسفالت خوابگاه بوستان