مسئول فوق برنامه همگانی خوابگاه دختران

  الناز زینالی

zinalie2[at]mums.ac.ir

شماره تماس:  05138828299 - داخلی:2288